Stanovy

Politické hnutí
ŠANCE PRO DUCHCOV

Článek I.

Název a sídlo

 1. Oficiální název politického hnutí je Šance pro Duchcov. Zkratka názvu ŠpD.
 2. Sídlem ŠpD je Jungmannova 1337/24a, 419 01 Duchcov.

Článek II.

 1. Programovým cílem ŠpD je rozvoj města Duchcova, duchovní a materiální podpora vzdělávacích, kulturních, ekologických, humanitárních a politických aktivit.
  Tohoto cíle bude dosahováno cílevědomým zájmem o společenský život města, o jeho perspektivu a to vše ve vzájemné spolupráci s dalšími subjekty.

Článek III.

Členství

 1. Členem ŠpD s právem hlasovacím se může stát kterýkoliv občan ČR od 18 let věku, který o toto projeví zájem a navrhnou-li jeho členství alespoň 3 členové ŠpD.
 2. Výše ročního členského příspěvku je určena vždy rozhodnutím shromáždění ŠpD a je povinná pro všechny členy.
 3. Nezaplacením členského příspěvku, žádostí o vystoupení či závažným porušením stanov může být členství ukončeno. V případě závažného porušení stanov o ukončení členství rozhoduje shromáždění ŠpD.
 4. Člen ŠpD má právo volit, být volen a navrhovat kandidáty do orgánu ŠpD. Má právo svobodně se vyjadřovat, obracet se s návrhy a připomínkami k orgánům ŠpD, které jsou na ně povinny do 30 dnů reagovat. Má právo využívat v činnosti všech výhod, které ŠpD členům poskytuje.

Článek IV.

Organizační struktura

 1. ŠpD je jako celek právní osobností.
 2. Orgány ŠpD jsou:
  1. shromáždění – je setkáním všech členů ŠpD. Schází se alespoň jednou ročně. Je svoláváno radou. Shromáždění schvaluje stanovy ŠpD a jejich změny, výroční zprávu, volí členy rady a jejího předsedu a místopředsedu.
  2. rada – je výkonným orgánem, který se schází alespoň jednou čtvrtletně. Svolává shromáždění ŠpD, vytváří vztah k jiným subjektům, uzavírá dohody, prakticky řídí činnost ŠpD. Je 3–5 členná.
  3. předseda – stojí v čele rady. Odpovídá za praktickou realizaci činností zajišťovaných ŠpD, obsahově připravuje jednání rady a shromáždění ŠpD, zpracovává výroční zprávu ŠpD , odpovídá za chod rady, zastupuje ŠpD ve vnějších vztazích. Místopředseda – zastupuje předsedu v době, kdy tento svoji funkci nemůže vykonávat. Předsedou může být pověřován k výkonu jednotlivých činností. Předseda je statutárním orgánem ŠpD.
  4. rozhodčí komise – rozhoduje sporné záležitosti náležející do správy politického hnutí ŠpD, především spory mezi členem a ŠpD o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z ŠpD. Rozhodčí komise má 3 členy, kter volí a odvolává shromáždění ŠpD. Členem rozhodčí komise nesmí být člen rady ŠpD nebo předseda ŠpD. Rozhodčí komise se ze svého středu zvolí na nejbližším jednání svého předsedu.
 3. K účelu kontroly hospodaření volí shromáždění ŠpD revizora, který není členem rady.
 4. Rada ŠpD v souladu s výkonem svých funkcí může zřizovat pomocné orgány.
 5. Organizační jednotky ŠpD nebudou zřizovány.
 6. Při hlasování v orgánech ŠpD je nutné vyčkat nejvýše 30 minut od zahájení akce, poté rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů.
 7. Orgán ŠpD se také může sejít, přeje-li si to alespoň 1/5 jeho členů.

Článek V.

 1. Jménem politického hnutí jedná předseda ŠpD.
 2. Pro právní úkony ŠpD, na základě nichž vznikají smluvní, obchodní či jiné vztahy mezi hnutím a jiným subjektem, jejichž finanční plnění převyšuje 10 000 Kč, je nutný spolupodpis všech členů rady ŠpD. Konkrétní právní úkony může vykonávat i pověřený člen rady ŠpD na základě udělené plné moci. Jméno pověřeného člena, kopie plné moci k vykonávání právních úkonů a jeho souhlas s udělením plné moci, včetně všech změn, musí být připojena k vlastnímu úkonu, pro který je zmocněn.

Článek VI.

Zásady hospodaření

 1. Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který obsahuje vztahy za všechny úseky činnosti ŠpD.
 2. Majetek ŠpD je majetkem celého politického hnutí. Slouží rovnoměrně všem členům ŠpD.
 3. Výdaje je možné čerpat jen v souladu s posláním ŠpD a k činnostem v oblasti zájmu ŠpD. O výdajích a finančním plnění do 10 000,- Kč rozhoduje předseda ŠpD, o vyšších výdajích rozhoduje rada ŠpD.
 4. Způsob nakládáni s prostředky a kontrolní mechanismus je upraven vnitřním předpisem, který přijímá shromáždění ŠpD.
 5. Všichni členové jsou povinni se svěřeným majetkem nakládat šetrně, hospodárně a využívat jej ke stanovenému účelu.
 6. Závěrečná zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy, předkládané ke schválení shromáždění ŠpD.
 7. Hospodaření ŠpD řídí hospodář, jmenovaný a odvolávaný radou ŠpD.
 8. Zanikne-li ŠpD či se sloučí s jinými subjekty (o obou variantách rozhoduje shromáždění ŠpD 2/3 všech členů), provede se likvidace ŠpD vyrovnáním aktiv a pasiv, přičemž případný majetkový zůstatek bude poskytnut na veřejně prospěšné účely dle rozhodnutí shromáždění ŠpD.

Článek VII.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace ŠpD u MV ČR.

V Duchcově dne 23. července 2014