Zprávy ze zastupitelstva (18. června 2015)

Dne 18. 6. 2015 proběhlo 7. zasedání Zastupitelstva města Duchcova v tomto volebním období. Jednání probíhalo stejně jako všechna předešlá. Na většinu dotazů, které vznesli zástupci opozice, odpovídal především pan starosta.

 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z minulých zasedání.
 • Ke zprávě o činnosti rady města bylo ze strany nás, opozičních zastupitelů, několik dotazů. Jeden se týkal osázení teras u kina Lípa. Na jednání 15. schůze ze dne 26. 5. 2015 rada souhlasila, aby TSMD provedly osázení teras u kina Lípa s tím, že celková částka nesměla přesáhnout 17.877,- Kč. Jednatel TS nás ubezpečil, že celkové skutečné náklady by neměly přesáhnout částku 9.000,- Kč. Další dotazy se týkaly prodeje movitého majetku za „dohodnutou cenu“ nebo radě předložené žádosti o rozšíření dětského hřiště u viaduktu. Tady jsme se dozvěděli, že jelikož je tato oblast ve vyhlášce označena jako místo, kde je zakázáno sedět jinde, než na lavičce, je možno sedět i na obrubníku pískoviště.
 • Zápisy z Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru bezpečnosti byly přijaty s drobnými připomínkami. Pozitivem u čtení těchto zápisů je, že si člověk uvědomí, že na jednání není jenom p. starosta, ale i jiní zastupitelé z koalice, kteří jako předsedové výboru zápisy předkládají.
 • Rozpočtová opatření, která předkládá paní vedoucí EO (ekonomický odbor), byla jako vždy pečlivě připravená a přijata bez připomínek.
 • Prodej nemovitostí proběhl celkem bez problémů, pouze u bodu č. 13, který se týkal nákupu pozemků pod komunikací na Nové sady od společnosti, ve které je jednatelem p. Jaroslav Třešňák, i přes vyjádření právníka města, že pokud by město uvedené pozemky nezakoupilo, nebyl by ohrožen přístup po komunikaci do Nových sadů, rozhodlo ZM dvanácti hlasy koalice o nákupu za částku cca 630.000,- Kč.
 • Pan místostarosta informoval zastupitele o investičních a neinvestičních akcí. Většina akcí je již dlouhodobě v realizaci nebo plánována a tak ZM přijalo zprávu pouze s několika připomínkami.
 • Rozbor hospodaření Města Duchcov a závěrečný účet za rok 2014 byl přijat ZM.
 • Diskuse se zvedla u bodu projednávání OZV č. 5/2015, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem a dále OZV č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V OZV 5/2015 v článku 4 odst.1/d2 bylo opozicí upozorněno, že se musí doplnit o kontejnery o objemu 1100 litrů žluté barvy. V OZV 6/2015 v článku 6 odst. 2 jsou navržené a koalicí schválené úlevy pro občany, kteří budou třídit odpad do pytlů označených čárkovým kódem. Navržené ceny dle našeho názoru jsou však demotivující, neboť 1,-Kč/kg za plasty, 0,50,-Kč za papír a 0,50,-Kč za nápojový kartón jsou velice nízké. Když si jenom vezmeme v úvahu, kolik váží prázdný obal od nápojového kartonu a pokud by chtěl občan Duchcova ušetřit 50,-Kč, musel by vytřídit 100 kg!! Také to musí někde skladovat, nebo jezdit s každým kilogramem do sběrného dvora. Pak ale náklady na cestu, čas budou vyšší, než samotná úleva. Úmysl určitě dobrý, ale bohužel velice málo motivující. K OZV 6/2015 bylo také přiloženo rozúčtování skutečných nákladů z roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
  Skutečné náklady v roce 2014 činily 4.712.720,- Kč, kdy počet poplatníků by měl být 8514. Z toho však platí odpad v Duchcově dle vyjádření příslušného odboru asi necelých 75% občanů města. Jakým způsobem se řeší zbylých cca 25% občanů, nikdo z vedení města nekomentoval.
 • Jedním z posledních bodů jednání byla žádost TJ Sokol Duchcov o uzavření splátkového kalendáře na půjčku, kterou uzavřelo město a TJ Sokol Duchcov v roce 2013 na částku 140.000,-Kč. Již v roce 2013 byla diskuse k uvedené půjčce docela obsáhlá a byla tehdy TJ nabídnuta pomocná ruka s tím, že je nutné změnit myšlení a celý systém organizace v Duchcově. Dále bylo TJ doporučeno, aby prodala horskou chatu Bendlovka na Novém Městě. Bohužel do současné doby zůstalo vše při starém, pouze přišlo vedení TJ Sokol Duchcov s uvedenou žádostí. Na jednání také padl návrh z koalice, aby se celý dluh odpustil, ale to asi není žádné řešení a naštěstí toto neprošlo. Splátkový kalendář byl odhlasován, problémy TJ Sokol se tím však neřeší, jen odsouvají.
 • V diskusi upozornil J. Drbohlav na to, že v našem městě již nemá od prosince 2015 zastavovat většina rychlíků, ale pouze 5 z projíždějících 17 (3 ráno na Prahu, 2 večer z Prahy). Žádost, aby se vedení města obrátilo na kraj nebo poslance svých stran, bohužel vyvolala spíše úsměv na tvářích některých koaličních zastupitelů. Jeho návrh, aby se zachovala rychlíková doprava ve stávajícím rozsahu, nepřipustila koalice ani v hlasování jako bod programu. Nemohlo tak být přijato usnesení, že město trvá na zachování zastavování všech rychlíků v Duchcově. Pouze byl bez hlasování uložen úkol p. starostovi, aby hledal cesty zachování stávající dopravy.
 • Na dotaz ohledně zájmu o koupi budovy bývalé polikliniky nebyl nikdo schopen podat informaci, nevíme, zda se již přihlásil zájemce, lhůta stále běží.

Závěrem

Je veliká škoda, že na jednání ZM chodí málo občanů. Chápeme, že pro většinu pracujících je začátek a skoro celý průběh jednání časově nedostupný. Možná by stálo za uvážení změnit začátek jednání na pozdější hodinu nebo ještě lépe přenášet jednání v přímém přenosu na internetu, jako to dělají jiná města. Tím by se občan mohl přesvědčit, jak probíhá jednání zastupitelstva, jak jsou zastupitelé na jednání připraveni, jaké mají názory a jak se realita slučuje s jejich předvolebními sliby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *